Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren hoe ik omga met uw persoonsgegevens die ik via de mail en via de internetwebsite van u verkrijg. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen vanaf 25 mei 2018 worden ontleend aan de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn naar een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Bij het maken van reserveringen worden de volgende persoonlijke gegevens van u vastgelegd:

Naam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor administratieve doeleinden, en zullen alleen daarvoor worden gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt ! 

Bezoekersgegevens

Van elke bezoeker op mijn website wordt door een server automatisch het ip-adres, soort browser, schermresolutie en frequentie vastgelegd. Ik verzamel alleen gegevens van bezoekers aan mijn website en bundel informatie over welke pagina's door bezoekers worden bezocht. Ook kunnen er cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie. De verkregen informatie wordt voor volgende doeleinden gebruikt:

  1. Om de inhoud van mijn webpagina's te verbeteren;
  2. Als informatie voor mijn management omtrent bezoekersaantallen.

Hoe ga ik om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat, als u bijvoorbeeld uw naam en postcode invult voor het maken van een afspraak, deze gegevens niet worden gebruikt voor niet administratieve doeleinden. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site of mail strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

U heeft te allen tijde het recht uw persoonsgegeven in te zien te  rectificeren of te laten wissen voor zover deze nog aanwezig zijn.

Mijn persoonlijke gegevens vindt u op mijn website onder "Contact" en "Over mij""..